Sunday, 6 May 2012

About pengurusan


 Pengurusan?????

  • Proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli -ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.
  • Pengurusan juga merupakan proses menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu sama lain.
  • Mencapai matlamat organisasi: apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau dengan antara satu sama lain, maka matlamat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif).
  • Proses pengarahan, penyelaraskan dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.
  • Proses merancang, menyusun, mengetuai dan mengawal semua sumber termasuk tenaga guna (pekerja), kewangan, produk(bahan) dan sumber maklumat di dalam organisasi.


No comments:

Post a Comment